Zorgplan

Met het oog op het ontwikkelen van een krachtige visie rond zorg gingen we ons als zorgteam de vraag stellen wat het woord zorg eigenlijk betekent. Zorg is een werkwoord dat we meestal in de actieve vorm gebruiken. Uiteraard zal vooraf, achteraf en tijdens de zorg veel dienen gepraat en overlegd worden, maar dan doelgericht, inhoudsgericht en kindgericht. Praten alleen zal niet volstaan. Praten, overleggen, afspreken, afwegen, taken verdelen: het moet leiden tot actie ondernemen, preventief handelen, ontwikkelen, ondersteunen, begeleiden, evalueren, remediëren, verdiepen, corrigeren,….. Dit is het wezenlijke doel van een zorgplan: alle betrokken partijen (leerkrachten, directie, zorgcoördinator, CLB, zorgleerkrachten,…) dienen actief zorgend mee te werken aan het opzetten van een pedagogisch-didactisch proces, ze werken met en voor kinderen.

Een doordacht uitgetekend zorgbeleid behoort tot de kern van het functioneren van een kwaliteitsvolle school. Het gaat bij ons niet om een zuivere technische aangelegenheid, maar om een goed omschreven visie waar het team achter staat en dewelke ze dagelijks tracht waar te maken.

Vanuit de visie dat kinderen (mogen) verschillen wordt aandacht besteed aan preventie en remediëring van ontwikkelings – en leerachterstanden, alsook aan het begeleiden van socio-emotionele problemen. Wij trachten steeds het aanbod van de school (gemeenschappelijk curriculum) aan te passen aan de noden en de mogelijkheden (capaciteiten) van het kind. Een instrument om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op maat van de leerling, is differentiëren. Er wordt nagedacht over de instructiewijze, de materialen, de leertijd, het tempo, de interesses, de talenten,… en over de manier van evalueren. Hierdoor wordt de klemtoon gelegd op het opvolgen van de ontwikkeling van de individuele leerling.

Binnen deze manier van denken en doen trachten we waakzaam te blijven over de draagkracht van de school. We opteren voor een continuüm van zorg. De verschillende vormen van hulpverlening die kunnen worden ingeschakeld naargelang de aard en de graad van de moeilijkheden en de draagkracht van alle betrokkenen, vormen een continuüm van op elkaar afgestemde diensten. Ook hierbij wordt de kracht en het belang van een preventieve aanpak en zorg in de verf gezet.

Bij deze laatste/vorige alinea willen we wel nuances maken naar invoering van het M-decreet toe, dat vanaf 1 september 2015 in voege treedt.

-> We maken geen draagkrachtafwegingen meer zoals vroeger, maar gaan samen met de ouders en CLB op zoek naar redelijke aanpassingen (criteria: zie bijlage 1). Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben daar recht op. We bieden hen indien nodig een individueel aangepast curriculum aan.

-> We weigeren geen leerling die het gemeenschappelijk curriculum aankan met gepaste maatregelen

-Organisatie buitengewoon onderwijs: zie bijlage 2

-Stappenplan inschrijving in  gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs: zie bijlage 3

-Nog enkele opmerkingen: zie bijlage 4

LEES HIER HET ONS VOLLEDIG ZORGPLAN