Visie per leefgroep

Visie per leefgroep

Werkend vanuit onze algemene visie en steeds verder bouwend op de stappen die reeds

gezet zijn in een vorige leefgroep, heeft iedere leefgroep zijn eigen specifieke doelen

waarrond de werking van de groep is opgebouwd.

 

Konijntjes  

De ‘konijntjes’ zijn de jongste (b)engeltjes in het internaat, jongens en meisjes tussen

2.5 en 6 jaar. Zij vragen nog veel extra zorg en aandacht. In deze groep gaat veel

aandacht uit naar lichamelijke verzorging. Zelfredzaamheid wordt hier aangeleerd en

gestimuleerd. Emotioneel welzijn is eveneens een belangrijk aandachtspunt.

We zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer, opdat iedereen zich zo goed mogelijk

‘thuis’ zou voelen.  Verder leren we de noodzakelijke sociale vaardigheden aan, die nodig zijn om zich aan te passen aan het leven in groep.  We werken zoveel mogelijk in kleine groepen, zodat iedereen aan bod kan komen en de nodige aandacht krijgt.

 

Leeuwen  

Bij de ‘Leeuwen’ vinden we de jongens van het eerste tot derde leerjaar.

We leggen in de leefgroep de nadruk op het ‘gewone’ gezinsleven’. De internen

moeten zich thuis en veilig voelen. We zorgen voor rust en geborgenheid in een

kindvriendelijke omgeving, waar de kinderen hun energie op een speelse, gezonde

manier kwijt kunnen.  We vertrekken vanuit de interesses en de belangstelling van de internen om op alle domeinen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Onze activiteiten worden afgestemd op hun leefwereld, zo worden de internen gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen

resultaten door inzet en doorzettingsvermogen. Elke intern moet de kans krijgen zichzelf te leren kennen. Ze dienen een positief en realistisch zelfbeeld en zelfwaarde gevoel te ontwikkelen: leren de eigen sterke kanten en talenten ontdekken. We gaan uit van een sterk sociale visie waar samenwerken en samenleven belangrijk zijn voor nu en later. De internen leren communicatief vaardig te zijn en gevoelens en gedachten te uiten. We leren hen conflicten op een geweldloze, assertieve manier te beheren. Ze leren voldoende ruimte voor zichzelf te creëren zonder ruimte van anderen af te nemen.

 

Giraffen 1ste tot 3de leerjaar

Hier wordt veel aandacht besteed aan het ontplooien van de zelfredzaamheid bij

dagdagelijkse activiteiten. Op die manier willen we de internen laten evolueren naar

zelfstandige individuen. Dit vormt, net als het streven naar emotioneel welbevinden,

de rode draad binnen de werking van onze leefgroep. Bij de Vlinders zorgen we voor rust en veiligheid door het aanbieden van een zekere structuur en huiselijkheid. Wij proberen een klimaat te scheppen waar iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. We streven ernaar de internen communicatieve vaardigheden aan te leren, zoals actief luisteren naar elkaar en durven uitkomen voor eigen gedachten en gevoelens. In een sfeer van vertrouwen leren we de internen openlijk met elkaar te communiceren, om zo conflicten te vermijden of aan te pakken en een aangename leefomgeving te creëren. Waarden als assertiviteit (zonder

agressiviteit), beleefdheid en verdraagzaamheid dragen we hoog in het vaandel.

Tijdens vrije momenten worden er activiteiten aangeboden die nauw aansluiten bij

de interesses en leefwereld van de internen. Door heel uiteenlopende activiteiten

aan te bieden, willen we de ervaringswereld van de Vlinders verbreden en hun

creativiteit aanscherpen.  De Vlinders leren we enerzijds functioneren in groep, maar anderzijds zetten we ook in op het schoolse leren door het aanbieden van (individuele) studiebegeleiding.

 

Vossen  

In de leefgroep ‘Vossen’ – jongens vanaf het vierde leerjaar en secundair – hebben

we aandacht voor diversiteit, zodat dit positieve gevolgen heeft voor alle

betrokkenen en de samenleving op zich. We zorgen ervoor dat iedereen aan bod komt en gewaardeerd wordt in wat hij goed kan. We bieden kansen aan en moedigen de internen aan. Discriminatie en racisme worden niet getolereerd. We proberen onze doelen te bereiken door rekening te houden met verschillende visies, handelingswijzen, achtergronden, mogelijkheden en noden. Ons doel is om elk kind de kans te geven zich te ontplooien op zijn eigen manier in een sfeervolle, aangename omgeving. Ze leren hierbij rekening te houden met de regels, het groepsleven, verantwoordelijkheidszin en maatschappelijk bewustzijn.

 

Giraffen 4de tot 6de leerjaar en internen secundair 

In de leefgroep vinden we de meisjes vanaf het vierde leerjaar tot en

met het secundair, samen met de kleinere ‘giraffen’. Hier proberen we de nadruk te leggen op zelfstandigheid, zowel in de dagelijkse activiteiten als bij het studiewerk. De internen kunnen hierbij steeds rekenen op de hulp van de opvoeders.  Net als in de andere groepen zijn er ook bij de giraffen regels waar we ons zoveel mogelijk aan houden. Op deze manier proberen we een positief klimaat te scheppen in de groep en tussen de meisjes onderling. Via participatie is er ruimte om eigen

ideeën naar voor te brengen. Die worden dan samen met de opvoeders besproken.

Op deze manier proberen we de jongeren zoveel mogelijk inspraak te geven.

We zijn doordrongen van de idee dat kinderen en jongeren kansen moeten krijgen om te groeien.

We focussen ook op het aanbieden van kansen en het aanmoedigen en waarderen

van onze meisjes.