Visie en project

Download hier onze visie en ons pedagogisch project (pdf)

VISIE EN PEDAGOGISCH PROJECT

 

Wie zijn wij ?

Het Molenschip was vroeger een GO! basisschool exclusief voor kinderen van schippers, circusexploitanten en kermisuitbaters… vandaar de naam.

Vandaag echter zijn minstens de helft van onze leerlingen, kinderen uit de onmiddellijke omgeving van de school. Het zijn dus niet langer alleen maar kinderen van schippers, circusexploitanten en kermisuitbaters die schoollopen in het Molenschip.

 

Ons pedagogisch project

Wij zijn een school van het GO! (Gemeenschapsonderwijs).
Het GO!  staat voor kwaliteitsvol onderwijs en voor waardevol en waardeNvol onderwijs!  Dit alles wordt vertaald in het PPGO (pedagogisch project van het GO!).

We voelen ons verbonden met het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs, kortweg PPGO!  Het PPGO!  en ook ons pedagogisch project hebben als doel jongeren de basiswaarden van het GO! bij te brengen die de bouwstenen vormen voor actief  burgerschap.

“Samen leren en samenleven” is niet alleen onze krachtlijn, het is boven alles onze kernopdracht!

De school is een weerspiegeling van de maatschappij. Ondanks verschillende opvattingen en diversiteit in onze samenleving en bij gevolg ook in onze school, moeten we vooral met elkaar leren samen te leven.

Op onze school wordt daarom voortdurend en overal aan burgerschap gewerkt. Werken aan actief burgerschap doen we niet enkel via lessen en leeractiviteiten, maar ook via projecten, op de speelplaats of tijdens (meerdaagse) uitstappen.

Respect staat tijdens ALLE activiteiten centraal. Respect hebben voor… is voor ons niet alleen een doelstelling die we nastreven, maar ook een verwachting ten aanzien van iedereen.

Actief burgerschap gaat eveneens over rechtvaardigheid en gelijkheid. Onze democratie heeft nood aan actieve burgers. Onze school stelt zich, via haar pedagogisch project, tot doel het vormen van die actieve burgers!

 

Kernwaarden

In onderling overleg selecteerde het schoolteam 5 kernwaarden die voor ons richtinggevend zijn en bepalend zijn in de planning, de uitvoering en het evalueren van onze werking.

Innovatief zijn

Onze maatschappij is een snel wijzigend gegeven. Het is onze taak de kinderen te ondersteunen in     het omgaan met en reageren op deze constante veranderingen. Voor het schoolteam is het noodzakelijk om voortdurend te professionaliseren en de deskundigheid onderling te delen.

ELK kind krijgt op onze school kwaliteitsvol onderwijs om zo ook elk kind maximale kansen te geven op een integratie in het secundair onderwijs en in het latere leven. Innovatief zijn is voor ons voortdurend op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden, initiatief nemen om dingen te verbeteren,…

Respect   

Respect is voor ons: leren omgaan met verschillen, zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten, vriendelijk en behulpzaam zijn… We brengen kinderen bereidheid en vermogen bij, om anderen te behandelen zoals zij zelf graag behandeld willen worden.

Dat wil zeggen: de andere de ruimte te bieden die ze ook graag voor zichzelf zien, bereid zijn in hun gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft. Wanneer men dat realiseert, kan eenieder onbekommerd zichzelf zijn, zich prettig voelen, tot zijn recht komen, binnen én buiten de klas, en het beste van zichzelf geven.

We bekijken het begrip respect ook ruimer: de kinderen moeten ook met aangeboden materiaal en materiaal in hun (school)omgeving zorgzaam omspringen.

Iedereen is VIP

In onze school werken wij allen mee aan één en hetzelfde doel: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen. Elk kind is voor ons uniek! Dat betekent dat elk kind specifieke noden heeft. Dit is een fundamenteel uitgangspunt binnen onze schoolvisie. We werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind, waarbij niet enkel het cognitieve aspect maar ook het sociaal-emotionele, het motorische en het muzische aspect heel veel aandacht krijgen. Diversiteit zien wij als een meerwaarde EN verrijking.

Geëngageerd

Geëngageerd zijn, betekent voor ons dat elkeen die betrokken is bij de opvoeding en vorming van de kinderen, zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt. We verwachten dan ook van alle participanten die betrokken zijn bij de schoolwerking een duurzaam engagement. Opvoeden is voor ons steeds een gedeelde verantwoordelijkheid! Daarvoor wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met ouders, personeel,…waarbij een goede communicatie centraal staat. Om dit metaforisch uiteen te zetten stellen we de school voor als stoel waarbij elke poot als noodzakelijke steunpilaar wordt beschouwd, nl. ouders, personeel, externen en kinderen. Indien één van de poten zich minder geëngageerd opstelt, komt de stabiliteit van de stoel in het gedrang. De groei van elk kind, brengt de groei van de school als instituut met zich mee.

Leerplezier

Om tot leerplezier te komen dienen kinderen zich goed te voelen. Het welbevinden van een kind is te herkennen aan diverse signalen, zoals de mate van openheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen, weerbaarheid en spontaniteit. Wij waken als school voortdurend over het welbevinden van elk kind daar we ervan overtuigd zijn dat kinderen zich pas ten volle kunnen ontwikkelen wanneer hieraan blijvend wordt gewerkt

De belangrijkste schakels binnen onze schoolwerking blijven de kinderen vandaar dat we hen eveneens aan het woord laten bij de opstelling van onze schoolvisie.
In onderstaande “Wordl” wordt verduidelijkt waarmee de kinderen de school associëren.