Medicatie

Medische fiche

Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de interne zo goed mogelijk te kunnen nastreven vragen we aan de ouders om een aantal medische gegevens over de interne mee te delen. Het formulier gaat als bijlage. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de bevoegde personen (beheerder, dokter, opvoeder…).

Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat

Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijke gezag en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op de hoogte gebracht.

De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter te gaan of het internaat de volmacht te geven een huisdokter te contacteren. Deze keuze wordt bij de inschrijving medegedeeld en staat in het inschrijvingsdossier van uw zoon/dochter.

De dokters- en apotheekkosten vallen ten laste van de verantwoordelijke ouders.

Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een ziekenwagen en waarschuwen ze de ouders zo snel mogelijk.

Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.

In het team opvoeders hebben verschillende opvoeders een opleiding EHBO gevolgd en we beschikken over een uitgewerkt interventieplan.

Besmettelijke ziektes moeten onmiddellijk gemeld worden aan het internaat.

Toedienen van medicatie

Het internaatsteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt dan ook geen medicatie aan internen toegediend zonder doktersvoorschrift of schriftelijke toestemming van de ouders.

Wanneer echter een leerling omwille van bijv. een chronische aandoening medicatie moet nemen dan kan dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de interne (zie bijlage “toedienen van medicatie”, verplicht in te vullen door ouders / behandelend geneesheer).