Visie en project

Visie & pedagogisch project

Het Molenschip is een tehuis van het Gemeenschapsonderwijs voor schippers- en, foorreizigerskinderen en al wie nood heeft aan een internaat, gelegen in een groene en veilige omgeving. De basisschool trekt ook leerlingen aan uit de onmiddellijke omgeving van Evergem en Gent. Er is een sfeervol internaat met een huiselijke sfeer. Jongeren leren er stilaan op eigen benen staan en tezelfdertijd maken ze samen met hun opvoeders deel uit van de grote “internen-familie”.

Het Molenschip is onze naam omdat die onze schoolvisie symboliseert: “De school waar vaart in zit!”. Wij willen niet ter plaatse blijven liggen, maar samen met participanten koers zetten naar een veilige en kwaliteitsvolle haven. Het Molenschip hecht belang aan de diversiteit van de schoolpopulatie en staat dan ook open voor ouders, leerlingen en personeel van alle sociale klassen, alle gezindten en alle leefstijlen; m.a.w. in onze school hebben alle teamleden, leerlingen en ouders respect voor ieders cultuur, geloof en overtuiging. De school hecht veel waarde aan zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Zorg op maat voor elke leerling is een fundamenteel uitgangspunt binnen onze schoolvisie. In onze school werken we aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind, waarbij niet enkel het cognitieve aspect, maar ook het sociaal-emotionele, het motorische en het muzische aspect de nodige aandacht krijgt.

Ons doel is niet enkel het nastreven van de ontwikkelings-doelen en het bereiken van de eindtermen. Wij willen alle leerlingen ook een positief zelfbeeld en intrinsieke motivering meegeven. Tevens vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een open en kritische geest ontwikkelen. Dit alles zal hen helpen om de overstap naar het secundair onderwijs te maken en om hun weg te vinden binnen de samenleving (“de haven”).